CV Ton Mosch

Even voorstellen

Mijn naam is Ton Mosch (55) en woon in EDAM. 
De werkzaamheden die ik uitvoer vanuit mijn eigen bureau combineer ik met geluid-adviestaken bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord.

Persoonlijke gegevens
Naam: ing. A.T. (Ton) Mosch
Adres: Groot Westerbuiten 26, 1135 GK EDAM
Telefoon: 06-14708770
E-mail: info@moschgeluid.nl
Website: www.moschgeluid.nl
Geboren 3 januari 1963 te Warmenhuizen

Opleiding en trainingen:
• 2013 ArcGIS voor Milieu, esri Nederland
• 2009 PHBO Bouwakoestiek, PAO Delft
• 2006 Basiscursus luchtkwaliteit, Geoplan Utrecht
• 2004 Training projectmanagement, Van den Broek en Partners
• 2001 Timemanagement, Hoorn
• 1999 Softwaretraining Geonoise, adviesbureau DGMR Arnhem
• 1996 PHTO-‘A’ Amsterdam, hogere cursus milieu-geluid
• 1993 HTS Den helder, Milieutechnologie
• 1990 HTS Alkmaar, Werktuigbouwkunde (propedeuse)
• 1984 MTS Alkmaar, Werktuigbouwkunde

Werkervaring:
2007 tot heden Akoestisch Adviesbureau Mosch te Edam
Eigenaar en akoestisch adviseur
Het oprichten van een akoestisch adviesbureau en alles wat daar bij hoort, zoals het voeren van een
financiële administratie, website (opzetten en onderhoud), belastingen, acquisitie klanten.
Het adviseren van het aspect geluid op alle vakgebieden. Het opstellen van rapportages, het
vertegenwoordigen bij Raad van State zaken enz.
Opdrachtgevers zijn de overheid, bedrijven en particulieren.
– Milieudienst Regio Alkmaar:
Uitvoering project Eindmelding wegverkeerslawaai bij gemeenten regio Alkmaar en regio kop van
Noord-Holland.
– Milieudienst Kop van Noord-Holland:
Uitvoering project Eindmelding wegverkeerslawaai gemeente Wieringermeer en Texel;
Advisering bij woningbouw- en windturbineprojecten, advisering bij opstellen windbeleid;
opstellen notitie windturbines, advisering en ondersteuning bij Raad van State zaken;

Opstellen akoestisch onderzoek bij bestemmingsplannen;
Ondersteuning bij Raad van State zaken diverse gemeenten.
– Gemeente Haarlemmermeer:
Opstellen akoestisch onderzoek wegverkeer bestemmingsplan Nieuw Vennep 2010;
Opstellen akoestisch onderzoek reconstructie Leenderbos;
Opstellen akoestisch onderzoek naar sportverenigingen op sportpark Toolenburg.
– Gemeente Amsterdam, stadsdeel Noord:
Advisering en uitvoeren van geluidmetingen bij evenementen;
– Adviesbureau IJmeer te Amsterdam:
Opstellen akoestisch onderzoek wegverkeer en gevelwering.
– Adviesbureau hetgeluidBuro te Haarlem:
Beoordelen van geluidsrapporten.
Opstellen akoestisch onderzoek wegverkeer, gevelwering en industrielawaai.
– Architectenbureaus:
Opstellen akoestisch onderzoek bij bouwplannen;
– Woningbouwverenigingen Enkhuizen en Amsterdam:
Adviseren bij geluidsklachten en uitvoeren van lucht- en contactgeluidmetingen.
– Bedrijven bij nieuwbouw of uitbreiding:
Opstellen akoestisch onderzoek industrielawaai in het kader van een aanvraag Wet milieubeheer
en op gezoneerde industrieterreinen.

– Bedrijven:
Advisering en vertegenwoordiging bij rechtszaak, opstellen van geluidnotitie.
– Particulieren in het kader van een bouwplan:
Opstellen van akoestisch onderzoek weg- en railverkeer,
Opstellen akoestisch onderzoek naar de gevelwering.
– Particulieren in de bestaande bouw:
Advisering bij geluidklachten, bouwakoestisch advies.

2014 tot heden Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) te Hoorn
Projectcoördinator sanering verkeerslawaai/Adviseur Milieu en Ruimte bij de
afdeling Specialisme & Advies
– Adviseur management met betrekking tot beleidsontwikkelingen op het gebied van geluid, de
Wet geluidhinder, luchtkwaliteit, Wet milieubeheer;
– Projectcoördinator sanering verkeerslawaai diverse saneringsprojecten Alkmaar, Heiloo,
Castricum en Bergen;
– Het voeren van acquisitie, beoordelen en advisering van offertes;
– Contactpersoon saneringsprojecten RUD gebied bij subsidieaanvragen bureau BSV;
– Advisering en ondersteuning van het team vergunningverlening en handhaving bij de Wet
milieubeheer op het gebied van complexe geluidhinder situaties;
– Advisering bij ruimtelijke ontwikkelingen en bouwplannen;
– Advisering en vertegenwoordiging bij Commissies en Raad van State zaken.
2003 tot 2014 Milieudienst Regio Alkmaar (MRA) te Alkmaar
Periode 2006 – 2014 Adviseur geluid & lucht bij het team Milieu en Ruimte
Periode 2003 – 2006 Adviseur geluid bij de afdeling Beleid en Advies

– Adviseur management met betrekking tot beleidsontwikkelingen op het gebied van geluid, de
Wet geluidhinder, luchtkwaliteit, Wet milieubeheer;
– Projectleider project Eindmelding Wegverkeerslawaai regio Alkmaar;
– Adviseur zonebeheer industrielawaai;
– Contactpersoon saneringsprojecten;
– Opstellen van beleidsnotities;
– Adviseren en beoordelen van geluidrapporten;
– Advisering en ondersteuning van het team vergunningverlening en handhaving bij de Wet
milieubeheer op het gebied van complexe geluidhinder situaties;
– Het beoordelen van door externe bureaus opgestelde rapporten en advisering;
– Opstellen van geluidkaarten;
– Het voeren van acquisitie, beoordelen en advisering van offertes;
– Het uitvoeren van geluidmetingen;
– Advisering bij planontwikkeling en bouwplannen;
– Advisering en vertegenwoordiging bij Commissies en Raad van State zaken.
– Begeleiding en advisering met betrekking geluid en luchtkwaliteit van verschillende plannen
zoals: omlegging N9 Schoorldam/De Stolpen, bestemmingsplannen gemeente Bergen, Heiloo,
Schermer, Graft-de Rijp, oostelijke randweg Alkmaar.
• ervaring met Geomilieu/Geonoise, Officepakket, Gisapplicaties.
2007 – 2011 Milieudienst Kop van Noord-Holland (MDKvNH) te Schagen
Adviseur geluid & lucht bij de afdeling Beleid en Regulering
Gedetacheerd vanuit de Milieudienst Regio Alkmaar (MRA)
– Coördinator projecten tussen beide milieudiensten;
– Projectleider project Eindmelding Wegverkeerslawaai regio Kop van Noord-Holland;
– Adviseur zonebeheer industrielawaai;
– Adviseren en beoordelen van geluidrapporten;
– Adviseur management met betrekking tot beleidsontwikkelingen op het gebied van geluid, de
Wet geluidhinder, luchtkwaliteit;
– Initiëren van beleidsnotities;
– Advisering en ondersteuning van het team vergunningverlening en handhaving bij de Wet
milieubeheer op het gebied van complexe geluidhinder situaties;
– Het beoordelen van door externe bureaus opgestelde rapporten en advisering;
– Beoordelen en begeleiden van geluidkaarten regio, opgesteld door derden;
– Advisering bij planontwikkeling en bouwplannen;
– Advisering en vertegenwoordiging bij Commissies en Raad van State zaken.
1999 – 2003 Gemeente Hoorn (en samenwerkingsverband regio West Friesland, de SUM) te
Hoorn
Specialist geluid bij de afdeling Milieu van de sector Ruimte

Algemeen: het vorm geven aan de geluidsaspecten van het milieubeleid. Het uitvoeren van
geluidsmetingen en berekeningen en beoordeling van geluidsrapporten van derden. De uitkomsten
worden vertaald in oplossingen (adviezen);
– Advisering bij uitvoering van de Wet milieubeheer. Het toetsen van geluidsrapporten en
advisering van geluidsvoorschriften bij vergunningen en het opstellen van nadere eisen bij 8.40
AmvB’s; ondersteunen (controlemeting en advies) bij geluidsklachten;
– Advisering bij planontwikkeling, afkomstig vanuit de afdeling stadsontwikkeling. Voorbeelden
hiervan zijn het uitvoeren van wegverkeerslawaai -berekeningen, milieuhygiënische toetsing
bedrijven en wonen en aanvullende adviezen bij tussentijdse planwijzigingen;
– Advisering bij Bouw- en Woningtoezicht. Berekenen, toetsing en advisering bij bouwplannen
waaronder het uitvoeren van wegverkeerslawaai -berekeningen, toetsing aan de
voorkeursgrenswaarden in de Wet Geluidhinder en vervolgens de gevelweringseisen in het
bouwbesluit;
– Advisering en ondersteuning bij de afdeling juridische zaken omtrent geluid in de APV zoals
ontheffing railwerkzaamheden, geluidklachten bij woningen, kermis binnenstad,
festiviteitenregeling, klachten wegverkeerslawaai en verder op verzoek bij commissies en de
Raad van state;
– Uitvoering van het Budgetregeling Gevelisolatie regio West-Friesland-Oost;
– Ontwikkeling aspect geluid in gemeentelijk milieubeleid en milieujaarprogramma;
– Opzetten monitoringsprogramma niet-gezoneerde industrieterreinen;
– Uitvoering en advisering van het regionale MIG-beleid.

1994 – 1999 Gemeente Edam-Volendam te Volendam
Milieutechnisch medewerker bij de afdeling milieuzaken
Algemeen:
De werkzaamheden bestaan uit de adviserende, controlerende en uitvoerende taken van de Wet
milieubeheer; vergunningverlening, integrale controle bedrijven en handhaving, beoordeling van
geluid- en bodemrapportages en klachtenbehandeling.
1993 – 1994 Bisschop & Partners, adviesbureau voor Milieu en Energie te Haarlem
Projectmedewerker milieu
Gedetacheerd vanuit adviesbureau Milieu+ BV te Zoetermeer
Diverse projecten uitgevoerd, waaronder:
– gemeente Ermelo
Integrale controle en advisering bij het van toepassing worden van het Besluit opslag Propaan Wet
milieubeheer en het Besluit horecabedrijven Wet milieubeheer op recreatieterreinen.
– provincie Noord-Holland
Uitvoering en verwerking van kuberingsproeven op de vuilstortplaats Nauerna te Zaandam in
samenwerking met de NV Afvalzorg.
– gemeente Haarlemmermeer
Een milieuplanologisch onderzoek naar bedrijven in een woonwijk met behulp van het software
programma ‘PISA’.
– gemeente Bergen (NH)
Uitvoering van de kennisgeving lozingsverordening rioleringen voor (horeca)bedrijven.
Curriculum Vitae 2015 Ton Mosch pagina 5(5)
Akoestisch Adviesbureau Mosch
● Afstudeer- en stageadressen tijdens HTS-opleiding.
1993 Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) te Petten, afdeling radio-oecologie
Scriptieonderzoek met als onderwerp: Bruinwier als bioindicator van natuurlijke en kunstmatige
radionucliden in de Zeeuwse estuaria en langs de kust. Voor het identificeren en kwantificeren van
de radionucliden is gebruik gemaakt van alfa- en gammaspectrometrie.
1992 Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) in Den Burg (Texel), afdeling BEWON.
Werkzaam aan aquatisch biologisch onderzoek waarbij de functie van zoöplankton in het voedselweb
is onderzocht.
1991 Adviesbureau voor Hergebruik te Arnhem
In opdracht van de PGEM Arnhem een rekenprogramma ontworpen m.b.v. het
spreadsheetprogramma ‘Symphony’, waarbij de integrale verwerkingskosten van huishoudelijke
koelkasten en vriezers bepaald kunnen worden op gemeentelijk en provinciaal niveau.
1991 Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) te Petten, afdeling radio-oecologie
Een oriënterend onderzoek verricht naar de radioactiviteit in drie soorten zeewier aanwezig in het
Noord-Hollandse zeemilieu m.b.v. gammaspectrometrie.
● Overige werkzaamheden
1985 – 1988 Gaswacht NV in Alkmaar
Werkzaam als technisch medewerker bij de Gaswacht NV in Alkmaar.
Onderhouds- en storingswerkzaamheden verricht aan huishoudelijke gastoestellen. Tevens een
adviserende taak ten behoeve van de installatie- en veiligheidsvoorschriften van de gastoestellen.
1984 – 1985 Serpentie BV in Winkel
Werkzaam als technisch medewerker bij Serpentie BV in Winkel. Constructiewerkzaamheden aan
technische installaties (groentewasser, pneumatische visinpakmachine enz.).
Hobby’s
– Hardlopen
– Moutainbiken
– Duiken
– Schaatsen op natuurijs
Referenties
– Mike Goudemond, afdelingsmanager, afdeling Specialisme & Advies RUD NHN.
Telefoon 06-16476255 of 06-19268905;
– Rob Stoop, adviseur geluid, afdeling Specialisme & Advies RUD NHN.
Telefoon 06-25031739 of 06-45628797.